Zwolle blijft groeien. Prognoses geven aan dat Zwolle kan doorgroeien van 125.000 inwoners (53.853 huishoudens 2016) naar 136.000 inwoners tot 2026: dit betekent een woningvraag van circa 6.100 extra woningen. Daarna groeit Zwolle door, maar vlakt de groei iets af, na 2026 is nog behoefte aan 4000 extra woningen.

In de Woonagenda 2013-2017 heeft de gemeenteraad de Kleurenwaaier vastgesteld. Deze bevat de segmenten voor de woningmarkt die de komende jaren prioriteit hebben. Dat zijn sociale huurwoningen, vrije sector huur, kwalitatief goede en ruime middeldure koopwoningen, woningen met bijzondere architectuur of woonmilieus en woningen waar verschillende functies gecombineerd kunnen worden. De woningmarkt is in 2016 duidelijk veranderd, na een periode van stagnatie (2008-2015) is de markt snel hersteld. Voor Zwolle is weer sprake van een kopersmarkt, met stijgende woningprijzen. De druk lijkt nog steeds het hoogste in de genoemde segmenten. In 2017 zullen wij een nieuwe woonvisie maken, gericht op de periode 2017-2027, de basis van de woonvisie wordt gelegd in een actualisatie van het marktonderzoek, zodat prioriteiten binnen de segmenten geactualiseerd kunnen worden.

Criteria

We sturen op een woningaanbod dat aansluit bij de vraa g, zodanig dat:

 • Zwolle blijft bouwen. Het aantal extra woningen sluit aan op de ontwikkeling van de jaarlijkse bevolkings-/huishoudensgroei. Het bouw- en ontwikkeltempo wordt gericht op gemiddeld 500-600 woningen per jaar tot 2026.

  • Ons huidige woningbouwprogramma kent een harde en zachte plancapaciteit van circa 3800 woningen. Daarmee is circa 62% van de woningbehoefte ondergebracht in plancapaciteit van het woningbouwprogramma.

 • Het woningbouwprogramma ( type, kwaliteit, segmentering en prijs/kwaliteitsverhouding) wordt afgestemd op de behoefte en uitgaat van de volgende kaders :

  • Extra sociale huurwoningen in de periode 2014-2018 (zie doelstelling 1.2.2)

  • minimaal 50 beleggershuurwoningen per jaar (bron Stec 2015, ‘Kansen voor vrije sectorhuur in Zwolle’). De te realiseren beleggershuurwoningen vallen in de prijscategorie € 700 – 900 per maand.

  • Minimaal 50% van de woningbouwprojecten is betaalbaar voor middeninkomens, in een mix van middeldure koop (prijzen tussen 180.000 euro en 265.000 euro) en beleggershuur.

  • Er een aantrekkelijk aanbod is om jongvolwassenen hogeropgeleiden (net werkend na afloop van studie) aan Zwolle te binden.

  • minimaal 50% van het Zwolse woningbouwprogramma wordt gerealiseerd in de bestaande stad (circa 300 per jaar in Stadshagen en de overige 300 in de rest van de stad).

  • Naast nieuwbouw worden woningen gerealiseerd door transformatie en functieverandering in de binnenstad, aan de Singels, in de Spoorzone en op Oosterenk, waarbij gestuurd wordt op een mix aan doelgroepen en woningproducten

  • De nieuwe woningen voegen kwaliteit en diversiteit toe aan het Zwolse palet van woningen en woonmilieus door kwaliteitseisen op te nemen in ruimtelijke en stedebouwkundige randvoorwaarden.

  • Er zijn locaties beschikbaar voor groepen die via collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) een woningbouwplan willen ontwikkelen

  • Nieuwbouwwoningen voldoen aan minimaal de wettelijke vereisten van een Epc < 0.4, gezien de doelstelling om in Zwolle in 2025 energieneutraal te zijn, stimuleert de gemeente woningbouwprojecten met lagere normen.

 • Er meer ruimte wordt gegeven om de bestaande woningvoorraad aan te passen aan levensfase en wensen/behoefte.