Wonen is een van de belangrijkste basisbehoeften. Zwolle is een mooie woonstad en dat willen we graag verder versterken. We vinden dat iedereen moet kunnen wonen in een woning die aansluit bij zijn/haar persoonlijke wensen en (financiële) mogelijkheden: huidige én nieuwe bewoners, huurders en kopers, mensen met een krappe en ruimere beurs, jong en oud, gezond of met beperkingen.

Het eigendom, het type en de prijs van woningen zijn mede bepalend voor het ontstaan van verschillende woonmilieus. Dit hangt samen met de aantrekkelijkheid en/of betaalbaarheid van de woningen voor mensen. De samenstelling van de woonvoorraad heeft invloed op de sociale samenstelling van wijken en buurten in Zwolle. Voor het welvaren van de hele stad is het van belang dat er evenwicht is in het woningaanbod

Behoefte onderzoek geeft aan dat Zwolle blijft groeien tot circa 140.000 inwoners. De groei zien we terug in alle leeftijdsgroepen en huishoudenstypen. De snelst groeiende leeftijdsgroep is 55plus en er is een sterke groei te zien van éénpersoonshuishoudens. Bijna 40% van de Zwolse huishoudens heeft een inkomen tot modaal (34.000) en heeft behoefte aan goedkope koopwoningen, sociale huurwoningen. Er is een toenemende druk op goedkopere woningen.

Een evenwichtig woningaanbod vraagt om toekomstvast (kwalitatief) programmeren. Dit doen we door nieuwbouw op inbreiding -en uitbreidingslocaties en door transformatie en functieverandering in de bestaande stad. Het denken over en de aanpak van stedelijke vernieuwing is daarbij in de loop van de jaren geleidelijk aan sterk veranderd. Er wordt steeds minder gekozen voor grootschalige sloop en nieuwbouw, het gaat veel meer om renovatie en verbetering van het bestaande gebied en de bestaande woningvoorraad volgens de visie en principes van natuurlijke wijkvernieuwing. Duurzaamheid heeft hierin ook een belangrijke plek. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar fysieke maatregelen, maar naar een combinatie van fysieke, economische en sociale ingrepen/ investeringen. Het gaat er wat ons betreft in optima forma om dat wijken zichzelf op eigen kracht steeds weer kunnen vernieuwen.

Doelstellingen

Doel 6.2.1We sturen op een woningaanbod dat aansluit bij de vraag Doel 6.2.2We behouden en versterken de beschikbaarheid van sociale huurwoningen en de betaalbaarheid voor de laagste inkomens