Zwolle heeft een belangrijke regio- en scharnierfunctie. Voor veel mensen in de regio is Zwolle vaak hun bestemming als het gaat om banen, onderwijs en voorzieningen. Als gastvrije stad is het belangrijk dat Zwolle voldoende capaciteit biedt op de weg en de parkeerplaats. Voor anderen gaat de route alleen via Zwolle naar de uiteindelijke bestemming elders. De uitdaging is om, gegeven de verwachte groei aan mobiliteit, de stad op een duurzame manier bereikbaar te houden. Daarnaast stemmen we in de huidige situatie werkzaamheden die de bereikbaarheid kunnen beperken af, om te voorkomen dat bepaalde plekken onbereikbaar worden (stremmingen, omleidingen, etc.).

Volgens de Zwolse mobiliteitsvisie is de Ladder van Verdaas bij de inrichting van het verkeers- en vervoerssysteem leidend. Als de behoefte aan meer capaciteit toeneemt adviseert de ladder eerst oplossingen te zoeken in de locaties van de bestemmingen, verkeers- en mobiliteitsmanagement of het bevorderen van actief vervoer. Pas als deze opties geen soelaas bieden, is uitbreiding van (auto)infrastructuur aan de orde.

Criteria

We zorgen voor e en toekomstbestendige verkeersinfrastructuur met prioriteit voor schoon vervoer , zodanig dat:
• Mensen keuzevrijheid hebben in vervoersmiddel/route.
• Actief vervoer (fiets, voetganger) wordt gestimuleerd.
• De openbare ruimte voor een ieder toegankelijk is, passend bij het gebruik van het gebied.
• De bestemming kan worden bereikt in een betrouwbare reistijd.
• De ruimtelijke ontwikkeling in stad en regio aansluit op het gewenste niveau van mobiliteit.
• De doorstroming van het Openbaar Vervoer naar belangrijke bestemmingen wordt bevorderd.