Het doel is mobiliteit op een duurzame manier vorm te geven. Door de aanpak van verkeer en vervoer steeds meer aan te laten sluiten op de behoeften en mogelijkheden van inwoners, neemt de duurzaamheid van de maatregelen toe. Technologische innovaties op het gebied van Intelligente Transportsystemen, e-fiets, apps en elektrische en autonoom/coöperatief rijdende auto’s, bieden kansen om nog beter in te spelen op de wensen van de reiziger in relatie tot een optimale benutting van de aanwezige capaciteit.

In het kader van een samenlevingsgerichte aanpak worden er per gebied passende maatregelen ontwikkeld. Vanouds werkt het mobiliteitsdomein vanuit de opgaven die gebieden en inwoners aandragen. Die gebiedsgerichte aanpak wordt belangrijker, omdat meer dan vroeger de integraliteit met andere thema’s, zoals groen, water en veiligheid, wordt gezocht. Daarnaast ‘democratiseert’ mobiliteit door burgerinitiatieven (deelauto’s, collectief vervoer, etc.).

Criteria

We benutten de bestaande infrastructuur beter door slim in te spelen op ( technologische ) innovaties in parkeren en mobiliteit , zodanig dat:

  • Innovatieve maatregelen van het programma Beter Benutten effectief worden ingezet.

  • Stakeholders in de stad zich mede verantwoordelijk voelen voor de bereikbaarheid.

  • De aanleg van nieuwe (auto)infrastructuur zo mogelijk wordt voorkomen.

  • Er door middel van mobiliteitssturing, verwijzing en tariefdifferentiatie optimale benutting van parkeerplaatsen ontstaat.

  • Nieuwe initiatieven gericht op collectief vervoer ontstaan.

  • Het gebruik van schoon vervoer (waaronder elektrische (deel)auto’s) wordt gestimuleerd.