Meer mensen kiezen voor Zwolle als bestemming. Werken, recreëren, onderwijs krijgen en winkelen: in Zwolle is het mogelijk. Ook qua inwoners groeit Zwolle de komende jaren. Dit zorgt voor meer verplaatsingen van, naar en in de stad. Mobiliteit is dienend aan activiteiten van inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven in Zwolle. Landelijk blijkt verder dat het mobiliteitsdomein op alle fronten groeit. Het autobezit, fietsgebruik en goederenvervoer nemen toe. Meer capaciteit op het omliggende landelijke spoor- en rijkswegennet bij Zwolle zorgt ook voor meer mobiliteit. Gegeven deze autonome groei in mobiliteit, de demografische ontwikkeling en lokale en regionale ruimtelijke ontwikkelingen, is de ambitie met een toekomstbestendig verkeer- en vervoerssysteem ruimte te bieden aan verplaatsingen van, naar en in de stad. Uit oogpunt van duurzaam gebruik van de ruimte is het belangrijk deze mobiliteitsgroei primair te faciliteren binnen de huidige capaciteit van de infrastructuur (beter benutten).

Mobiliteit is meer dan het snel bereiken van je bestemming. Het gaat om een optimaal evenwicht tussen bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Deze balans is richtinggevend bij het maken van keuzes in de inrichting van het verkeers- en vervoerssysteem. Denk daarbij aan autoluwe gebieden, de prioriteit voor fietsers bij verkeerslichten, (fiets)parkeerplaatsen in de binnenstad en de wijken. Voor duurzame bereikbaarheid is een samenlevingsgerichte aanpak per wijk of werklocatie nodig. Zwolle heeft een sterke reputatie met de centrale ligging in het hoofdwegen- en spoorwegennet en de verkiezing tot Fietsstad 2014 en de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2016. De ambitie is vanuit deze verbindingskwaliteit duurzaam meer mobiliteit mogelijk te maken. Dit maken we mogelijk door te focussen op het slim, schoon en samenlevingsgericht organiseren van verkeer en vervoer.

Doelstellingen

Doel 6.3.1We zorgen voor een toekomstbestendige verkeersinfrastructuur met prioriteit voor schoon vervoer Doel 6.3.2We benutten de bestaande infrastructuur beter door slim in te spelen op (technologische) innovaties in parkeren en mobiliteit Doel 6.3.3We zorgen voor toekomstbestendige en gastvrije parkeeroplossingen