De enige manier waarop de transitie voltooid kan worden is het scenario waarin gemeente, bewoners, bedrijven en organisaties samen participeren in de energietransitie. Naast het reduceren van CO2-uitstoot door regelgeving en samenwerking met traditionele energiebedrijven is er dus een alternatieve route nodig en mogelijk die uitgaat van samenwerking en een stad die investeert in een ander energiesysteem. In die transitie is de meervoudige opbrengst die met de transitie wordt gecreëerd de aanjager van de transitie zelf. Energie en samenwerking als motor van de duurzame ontwikkeling van Zwolle. Die samenwerking begint natuurlijk bij betrokkenheid en de wil om te participeren van burgers, bedrijven en maatschappelijke partners. Maar ook bij de erkenning van de overheid dat ze het niet alleen kan en dat ze de verantwoordelijkheid wil delen en wil samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De gemeente Zwolle, breed geworteld in de samenleving, kan daarbij een prachtige, dienstbare, rol vervullen en zo samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties de krachten bundelen om een beweging richting energietransitie te stimuleren.

De gemeente 'bevordert' daarmee de verschuiving naar hernieuwbare bronnen. Grofweg zijn 3 lijnen te onderscheiden, die naast elkaar staan. De eerste lijn is een sturende rol van de gemeente – bijvoorbeeld via wetgeving, verordeningen en convenanten. Een tweede lijn richt zich op het aantrekken, behouden en faciliteren van energie-ontwikkelaars uit de markt. Met energie-ontwikkelaars worden bedoeld de grote energiebedrijven, maar ook andere commerciële partijen die zich bezig houden met de realisatie van zonnevelden, windmolens en andere vormen van duurzame energie. En tot slot een derde lijn van samenwerkende burgers, maatschappelijke instellingen, lokale marktpartijen en woningcorporaties die een grote bijdrage kunnen leveren om doelstellingen te behalen. Bijvoorbeeld doordat inwoners en bedrijven energie besparen of doordat zij lokale, groene energie opwekken en gebruiken. Zon, wind, bodemenergie én biomassa. Die derde lijn biedt ook andere voordelen voor de stad Zwolle. Naast de reductie van CO2-uitstoot versterkt de lijn bijvoorbeeld de Zwolse economie en sociale structuren.

Criteria

We bevorderen dat Zwolle op termijn energieneutraal is, zodanig dat:

  • CO2 uitstoot wordt verlaagd

  • er een verschuiving plaatsvindt van een energiehuishouding die gebruik maakt van fossiele brandstoffen naar een energiehuishouding die gebruik maakt van hernieuwbare bronnen waarbij Energieverbruik gas en electra afneemt en % duurzaam opgewekt stijgt

  • Gebieden waardevol worden en blijven

  • De (regionale en lokale) economie wordt versterkt

  • De sociale infrastructuur van Zwolle wordt versterkt

  • Energie als motor voor toekomstbestendige ontwikkeling wordt herkend, inspirerend voor andere thema's