We betrekken de beleidsuitgangspunten van de Groene Agenda in een vroegtijdig stadium bij de ontwikkelingen in de stad en buitengebied. Bij eigen planvorming (bijvoorbeeld Omgevingsvisie), maar ook bij die van derden (bijvoorbeeld Hoogwaterbeschermingsprogramma of Zwolle Spoort) voeren we vanaf de initiatieffase de groene belangen en wensen op. We zoeken aansluiting bij andere programma's (Klimaatactieve stad) om onze groendoelen te realiseren. Daarvoor benutten we o.a. de City-deal TEEB en zoeken andere kostendragers. Als één van de onderbouwingen voor het beleid wordt natuurmonitoring voortgezet. Evenals het faciliteren van het gezamenlijke netwerk voor natuur en milieu educatie.

Het gebruik van het groen in de bestaande stad neemt toe. Bij herontwikkeling van bestaande stedelijke gebieden (transities van gebouwen en reconstructies van wegen) is bovendien de druk op het groen groot. Het is van belang om hierbij juist bestaande bomen en groenstructuren te behouden en te herstellen. Dit vergt mede investeringen vanuit de gemeente in de bestaande openbare ruimte (niet alleen in de binnenstad). Voor de verdere uitbouw van de stad in ons buitengebied is helderheid over in welke richting en met welke tempo deze plaatsvindt van groot belang. Daarbij is place-making -vooraf in groenstructuren investeren- relevant. Bovendien schept dit rust in de overige stadsranden waar een duurzame groene ontwikkeling mogelijk wordt. De aantrekkelijkheid van groen voor recreatief/toeristisch gebruik is soms zo groot dat het ten onder dreigt te gaan onder zijn eigen succes; dit vergt een goede zonering en dosering van het gebruik. Alleen wanneer het Groenblauwe netwerk van de stad voldoende robuust en duurzaam is, kan het vele de (klimaat)doelstellingen dienen.

Criteria

We zorgen dat groen één van de leidende thema’s is bij stedelijke ontwikkeling , zodanig dat:

  • de groen en recreatiestructuur verbeterd en versterkt wordt (zie 7.1.3)

  • de biodiversiteit toeneemt

  • de inwoners van Zwolle zich bewust zijn van de effecten van hun handelen op natuur en milieu