De waardering van de Zwollenaar voor zijn woon- en leefomgeving is gemiddeld ruim voldoende en kent een positieve trend. Zwolle verkeert in de gunstige omstandigheid dat veel bewoners zich verantwoordelijk voelen voor het leefklimaat van hun wijk. Naast participatie in overheidsinitiatieven ontstaan steeds meer initiatieven vanuit bewoners zelf en zien we steeds meer de behoefte om mee te denken met de overheid, soms zelfs om taken over te nemen. Op het niveau van wijken en buurten sluiten we aan bij de verbanden waarin bewoners leven en de opgaven die voor hen van belang zijn. In samenspraak en samenwerking met bewoners komen we tot opgaven voor hun woon- en leefomgeving en tot de aanpakken hiervoor. Elke wijk heeft zijn eigen kenmerken en dynamiek. Een wijk bestaat daarbij altijd uit denkers en doeners, uit voorlopers en volgers, uit mensen met problemen en mensen met oplossingen. Dat vraagt maatwerk aan inzet. Het faciliteren van positieve dynamiek in wijken staat voorop. Het tweejaarlijkse Buurt voor Buurtonderzoek vormt de basis voor de dialoog met bewoners en met in de wijk actieve organisaties om de opgaven te bepalen en wat ieders bijdrage daar in kan zijn. Stedelijke vraagstukken maken hier ook onderdeel vanuit.

Criteria

We houden h et gezamenlijk eigenaarschap van wijkbewoners en wijkgebruikers bij het woon- en leefklimaat in wijken op peil, zodanig dat:

  • Wijkbewoners en in de wijk actieve organisaties zich herkennen in de geformuleerde wijkopgaven.

  • Stedelijke opgaven, indien van toepassing, in samenspraak met wijkbewoners op een zorgvuldige manier in de leefomgeving ingepast worden.

  • Er samenwerking ontstaat tussen wijkbewoners en in de wijk actieve organisaties om gezamenlijk met kansen en problemen in de wijk aan de slag te gaan.

  • De kwaliteiten en positieve inbreng van wijkbewoners en organisaties worden benut.

  • Bewoners vertrouwen hebben in een goede ontwikkeling van hun wijk.

  • Het mede-eigenaarschap van wijkbewoners wordt vergroot.