De eigen kracht van de inwoners is het uitgangspunt. Dat is het centrale principe voor de verdere ontwikkeling van het wijkgericht werken naar opgave gericht werken. Via flexibele netwerken per wijk willen we het voor burgers simpeler maken om hun eigen opvattingen over de behoeften in hun woon- en leefomgeving, en hun eigen inzet hiervoor, te verbinden met het handelen van de gemeente en andere partijen. Inwoners van Zwolle moeten er van overtuigd zijn dat hun inzet voor de publieke zaak er toe doet en het verschil kan maken. Door de opgaven centraal te stellen zien we dat in de ene wijk de vraagstukken van andere orde zijn dan in de andere wijk. We maken zichtbaar dat we differentiëren en maatwerk inzetten want in een aantal buurten concentreert de opgave zich rond een opeenstapeling van vraagstukken en in een andere wijk zien we lichtere of andere opgaven. Nieuwe instrumenten als The Right toChallenge of concrete beïnvloeding van de besteding van gelden, maakt dat we als overheid flexibel moeten zijn in het verder vormgeven van de samenwerking met (bewoners-)initiatieven. Dat betekent doorgaan met het verder ontwikkelen van zaken als beïnvloedbare budgetten en zichtbaarheid van geldstromen in wijken.

Voor een goed leven in de stad is de kwaliteit van de openbare ruimte belangrijk. Een openbare ruimte met kwaliteit draagt bij aan welzijn, gezondheid en economische aantrekkelijkheid van de stad. Dit wordt steeds belangrijker voor de keuze waar mensen gaan wonen. De openbare ruimte is onze gezamenlijke achtertuin. Zwolle heeft de beweging ingezet om samen met de stad, vanuit de vraag van de stad, te werken aan een toekomstbestendige openbare ruimte. We doen dit vanuit de 3 principes van duurzaamheid: Een openbare ruimte die mensen graag gebruiken (“people”), een openbare ruimte die plant en dier de ruimte geeft (“planet”), een openbare ruimte die op een kostenbewuste manier wordt onderhouden en die het ondernemersklimaat in Zwolle versterkt (“profit”). Daar waar de focus van het beheer in het verleden vooral was gericht op het ‘in stand houden’, levert beheer steeds meer een bijdrage aan de nieuwe maatschappelijke uitdagingen, de gevolgen van de klimaatsverandering en de vraag van bewoners en ondernemers om meer ruimte voor eigen initiatieven in de openbare ruimte.

Doelstellingen

Doel 7.1.1We houden het gezamenlijk eigenaarschap van wijkbewoners en wijkgebruikers bij het woon- en leefklimaat in wijken op peil Doel 7.1.2We werken aan een aantrekkelijke openbare ruimte vanuit de opgave van de stad en samen met de stad Doel 7.1.3We zorgen dat alle wijken een hoogwaardige groen- en recreatiestructuur hebben en dat zij een goede verbinding hebben met een goed ingericht buitengebied