Een goede, bereikbare en bruikbare groenstructuur is één van de randvoorwaarden voor een leefbare, gezonde en levendige stad. Onze bewoners moeten zich kunnen ontspannen en tot rust komen in het groen. We vinden het belangrijk dat mensen gestimuleerd worden om te recreëren en te sporten; groen in en dichtbij woon- en werkgebieden is daarbij essentieel. Wij koesteren onze groenstructuren en volwassen bomenbestand, mede omdat die bijdragen aan een klimaat actieve stad en bijvoorbeeld de bestrijding van hittestress. We faciliteren de verbetering van de groenstructuur in de stadsrand en bouwen deze verder uit langs IJssel, Zwarte water en Vecht. We benutten daarvoor een aantal projecten, zoals Ruimte voor de Rivier, Ruimte voor de Vecht en PAS/Natura2000. We promoten en gebruiken onze groene kwaliteiten van stad en ommeland voor de toeristische aantrekkelijkheid van Zwolle (o.a. de groene bolwerken, de stadsparken, het Vechtdal en de IJsseldelta).

De stenige buurten en wijken worden vergroend of krijgen betere verbindingen met bestaande groengebieden, waardoor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van die buurten voor de bewoners toeneemt alsmede meer klimaatbestendig en duurzaam wordt.Waar er ontwikkelingen zijn, nemen we de knelpunten op het vlak van recreatie en groen mee. Dit geldt ook voor het buitengebied.

Criteria

We zorgen dat alle wijken een hoogwaardige groen- en recreatiestructuur hebben en dat zij een goede verbinding hebben met een goed ingericht buitengebied, zodanig dat:

  • de hoeveelheid groen niet afneemt

  • we het groen en de leefruimte in de wijken verbeteren, vooral wanneer zich daar al herstructureringen of nieuwe projecten voordoen

  • het groen en de leefruimte bovenal verbetert in de wijken waar groen het meest gemist wordt.

  • we de groenstructuur verder uitbouwen in de nieuwbouw van Stadshagen en de hoeveelheid groen toeneemt met gemiddeld 75 m2 groen per woning

  • het groen optimaal gebruikt kan worden (massa, bereikbaarheid)

  • stadslandbouw zich kan vestigen in Langenholte

  • recreatieve gebruiksmogelijkheden vergroot worden

  • de bewoners (meer) tevreden zijn