We maken deel uit van een krachtig regionaal speelveld. Onze samenwerking in de Regio Zwolle heeft in de afgelopen jaren steeds verder vorm gekregen. Ooit gestart als ZKN heeft de samenwerking zich de afgelopen jaren verbreed. De inmiddels 20 deelnemende gemeenten die zich uitstrekken over 4 provincies werken succesvol samen op het gebied van economie, arbeidsmarkt, sociale innovatie, positionering en regiopromotie etc. Landelijk staat deze bestuurlijke lichte en flexibele vorm van samenwerking steeds meer in de belangstelling. En de slagkracht van de regio is niet onopgemerkt gebleven. Een van de vraagstukken is welke volgende stappen nodig zijn voor het behouden van de toekomstbestendigheid van deze ‘coalition of the willing’.We willen de basis van de samenwerking verstevigen. Tegelijkertijd willen we ook een volgende stap zetten in de samenwerking. Het kabinetsrapport ‘Maak Verschil’ gaat in op het belang van regionale samenwerking en economische groei. Voortvloeiend uit dit rapport is Regio Zwolle ook uitverkozen om een van de 6 landelijke proeftuinen te zijn. In deze proeftuinen wordt in de praktijk de aanbevelingen uit het rapport getoetst om inzicht te krijgen hoe regionale samenwerking kan bijdragen aan maatschappelijke en economische groei. Met behulp van deze proeftuin willen we onderzoeken hoe we de volgende stap in onze samenwerking kunnen zetten.

We zien verder dat steden steeds meer de motor zijn geworden voor economische ontwikkeling. Stedelijke netwerken zijn nodig om mee te kunnen blijven doen in de Europese en mondiale ontwikkeling. Versterking van deze netwerken is daarom van belang zoals ook in de agenda Stad is verwoord. Voor Zwolle betekent dit een tweeledige opgave: naast inzetten op het uitbouwen en verdiepen van de regionale samenwerking zoeken we ook naar verbindingen met andere steden en stedelijke netwerken. We zetten in op het vormen van nieuwe netwerken op bovenregionaal en nationaal niveau. Op bovenregionaal niveau verkennen we samenwerking met de steden Apeldoorn en Deventer. Op nationaal niveau hebben we reeds een netwerk gevormd met een groot aantal steden, bedrijven en maatschappelijke organisaties rondom het thema Klimaatadaptatie (Citydeal Agenda Stad).
Verder verkennen we de mogelijkheden voor Zwolle in Europa. Onder andere door deelname aan het Comité van de Regio’s, via de VNG-commissie Europa / Internationaal

In de diverse programma’s in deze begroting komen deze samenwerkingsverbanden ook al tot uitdrukking. Voor de wijze waarop we als organisatie inzetten op de samenwerking met en voor de stad (o.m. via Initiatiefrijk Zwolle) verwijzen we graag naar het programma Bedrijfsvoering. We blijven, zoals ook verwoord in de PPN, nadruk leggen op het voeren van de dialoog. Deze stijl, die we de afgelopen jaren consequent hebben ingezet, blijven we hanteren. In deze stadsgesprekken, in welke vorm dan ook, en over uiteenlopende onderwerpen telt ieders stem en komen we samen verder. Dit maken we zichtbaar en dragen we consequent uit in houding en gedrag. We nodigen bij belangrijke opgaven en vraagstukken in de stad actief inwoners, ondernemers, partners en andere overheden uit om met ons mee te denken en doen. We zijn trots op die samenwerking en de resultaten die we daarmee boeken en dragen die actief uit, steeds vaker ook buiten de regio en op (inter)nationale podia.

Criteria

Het college versterkt de samenwerking op verschillende schalen om tot toekomstbestendige oplossingen voor maatschappelijke opgaven te komen , zodanig dat :

  • De economische en sociale innovatiekracht van stad en regio zich verder ontwikkelt;

  • Samenwerking in de Regio Zwolle vanzelfsprekend is

  • De landelijke positie van Zwolle voordelen oplevert