De gemeente Zwolle zet actief in op rechtmatigheid. Binnen het primaire proces worden verordeningen en beleidsregels gecontroleerd op actualiteit, bruikbaarheid en rechtmatigheid. Bezwaar en beroepschriftprocedures worden gebruikt om te bekijken waar processen verbeterd kunnen worden. Als organisatie trainen wij onze medewerkers conform de methodes van het ministerie van Binnenlandse zaken in het kader van Passend contact met de overheid. Onze financiële processen lopen lean en rechtmatig. De gemeente Zwolle is verplicht te voldoen aan eisen die de centrale overheid inzake rechtmatigheid heeft gesteld. Als betrouwbare partner willen wij ons houden aan gemaakte afspraken met partners in de stad, leveranciers en gemeenteraad.Op deze wijze blijft de gemeente Zwolle betrouwbaar en rechtmatig.

Criteria

We blijven betrouwbaar en rechtmatig handelen , zodanig dat:

  • We handelen binnen het normenkader financiële rechtmatigheid zoals door de gemeenteraad jaarlijks vastgesteld.

  • Een goedkeurende accountantsverklaring op getrouwheid en rechtmatigheid in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) en gebaseerd op het door de raad vastgesteld normenkader door de accountant wordt verstrekt.

  • 85% van de facturen door de Gemeente Zwolle worden binnen 30 dagen betaald gerekend vanaf de ontvangstdatum.

  • De gemeente Zwolle beperkt het aantal bezwaarschriften en klachten.

  • Gegronde bezwaarschriften en beroepschriften leiden tot zichtbare interne verbetering

  • De gemeente Zwolle wil 40 % van haar bezwaarschriften via premediation oplossen.