We kopen doelmatig, rechtmatig en controleerbaar (transparant) in. De Gemeente Zwolle leeft daartoe bestaande wetten en de bepalingen van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid na. Daarnaast koopt de Gemeente Zwolle efficiënt en effectief in. De inspanningen en uitgaven moeten daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel. De kosten staan in redelijke verhouding tot de opbrengsten en het beheersen en verlagen van de gemeentelijke middelen staan centraal. De Gemeente Zwolle houdt daarbij in het oog dat er voldoende toegang is voor ondernemers tot gemeentelijke opdrachten. De gevolgde procedure dient navolgbaar (en dus controleerbaar) te zijn. Inschrijvers moeten weten waar ze aan toe zijn.

Criteria

We kopen verantwoord in, zodanig dat:

  • De lokale economie gestimuleerd wordt, door bij onderhandse aanbestedingen in ieder geval 1of 2 regionale ondernemers een prijsaanbieding te laten verzorgen. (indien voldoende geschikt).

  • De sociale agenda ondersteund wordt door aan de loonsom of opdrachtsom een SROI van 5% danwel 2,5% opgave te verbinden.

  • De duurzaamheid wordt ondersteund, door de uitstoot van CO2 te verminderen.

  • Innovatie vanuit de markt wordt benut en gestimuleerd, door het gericht toepassen van contracttypen en vormen.

  • Het proces van aanbesteden, contracteren, bestellen en factureren verifieerbaar en controleerbaar en conform wetgeving en interne regelgeving verloopt.

  • De mogelijkheid voor het gezamenlijk inkopen met partners onderzocht is, als onderdeel van de te volgen inkoopstrategie bij aanbesteding.