In het huidige onderwijs kennen we harde overgangen tussen de verschillende voorzieningen zoals voorschool, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Door deze overgangen moet het kind/jongere iedere keer opnieuw beginnen en de professionals iedere keer opnieuw het kind leren kennen. Samen met scholen willen we voorkomen dat leerlingen uitvallen en/of door schooluitval geen diploma of startkwalificatie voor de arbeidsmarkt behalen. Op deze manier start men met een achterstand die door het inzetten van een krachtige doorgaande leerlijn te voorkomen is. We willen dat kinderen goed mee kunnen komen in het onderwijs om zo goed voorbereid deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

Ook volwassenen met taalachterstanden willen we ondersteunen, om zo mensen in staat te stellen (op een hoger niveau) te gaan werken of op een andere manier mee te doen.

Criteria

We werken aan he t realiseren van een krachtige doorgaande leerlijn, zodanig dat :

  • Het merendeel van (nieuwe) Zwollenaren hun (taal)achterstanden inhalen voor de overgang naar het middelbare onderwijs of het behalen van hun startkwalificatie

  • we een afname realiseren van het aantal volwassenen met een taalachterstand

  • we ouders en leerlingen ondersteunen bij vervoersproblemen

  • Er ingezet wordt op het voorkomen van uitval en voortijdig schoolverlaten:

    • het aantal voortijdig schoolverlaters verder daalt richting 20%

    • We de samenwerking versterken met regiogemeenten op het gebied van leerplicht en RMC, met name om beter te kunnen samenwerken met scholen in voortgezet onderwijs en Mbo die veelal een regiofunctie hebben.