Sportaccommodaties en -voorzieningen zijn een randvoorwaarde om sporten en bewegen en vitaliteit invulling te geven. Wij realiseren ons dat totstandkoming en in stand houding voor sportverenigingen en inwoners moeilijk haalbaar is. De gemeente heeft daarmee een voorname rol in het faciliteren van een kwalitatief en kwantitatief accommodatie- en voorzieningenaanbod dat aansluit bij de behoefte vanuit de breedtesport. Dit betekent tevens dat we op basis van maatwerk innovatief en creatief kijken naar invulling van behoeften, waarbij sober, doelmatig en efficiënt de kern vormt. De tot nu toe gehanteerde normen wat betreft bijvoorbeeld speelcapaciteit, omvang en bijbehorende voorzieningen worden niet meer als basis, maar hooguit als maximum gezien. Accommodatievraagstukken en capaciteitsproblemen worden daarbij niet zonder meer op de betreffende locatie, maar stadsdeel en zo nodig stedelijk gericht opgelost.

Uitgangspunt is dat de gemeente bij verhuur en/of ingebruikgeving van accommodaties een hoge mate van kostprijsdekkendheid nastreeft voor in elk geval die accommodaties waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Dit geldt in mindere mate voor de multifunctionele binnensportaccommodaties, aangezien de diverse gebruikersgroepen nauwelijks mogelijkheden hebben c.q. ruimte geboden kan worden om verdienvermogen te generen.

Verder willen we de openbare ruimte waar mogelijk beter benutten en inrichten teneinde meer inwoners te stimuleren tot sporten en/of bewegen.

Criteria

We vergroten de vitaliteit van sportaccommodaties, z odanig dat:

  • Sportaccommodaties optimaal en efficiënt worden benut, waartoe:

    • Accommodatievraagstukken stadsdeelgericht en zo nodig stedelijk worden opgelost

    • Sportaccommodaties worden ingezet voor meer en andersoortige activiteiten (een levendige en multifunctionele ontmoetingsplaats) al dan niet voor nieuwe en andere doelgroepen

    • De verhuur van gemeentelijke accommodaties in hoge mate kostprijsdekkend is

  • Een aantrekkelijke, stimulerende en laagdrempelige beweegomgeving wordt gerealiseerd in de openbare ruimte