Het is van groot belang om zo veel mogelijk huiselijk geweld, waaronder kindermishandeling, ouderenmishandeling en seksueel misbruik, te voorkomen. Met voorlichting en preventieve interventies kan veel bereikt worden. Als een vorm van huiselijk geweld zich voor doet is het belangrijk dat dit tijdig gesignaleerd wordt en dat betrokkenen weten hoe ze moeten handelen om de situatie zo snel mogelijk te stoppen. In de preventie van huiselijk geweld, inclusief kindermishandeling en ouderenmishandeling, zijn vele partijen betrokken en ook inwoners. Door goede voorlichting, beschikbaarheid van passende opvoedingsondersteuning, maar ook ondersteuning van mantelzorgers kan voorkomen worden dat situaties ontstaan waarbij er sprake is van bijvoorbeeld verwaarlozing, bedreiging, mishandeling of financiële uitbuiting. Als de veiligheid het vraagt moeten inwoners, zowel volwassenen, ouderen en kinderen, tijdelijk gebruik kunnen maken van veilige opvang en begeleiding die hen ondersteuning bieden naar duurzaam herstel en weerbaarheid om terugval te voorkomen. In aanvulling op de regionale functie is de opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld bij ernstige onveiligheid ook beschikbaar voor mensen van buiten de regio.

Criteria

We proberen huiselijk geweld te voorkomen maar indien het zich voordoet bieden we veilige opvang en ondersteuning naar een duurzaam herstel, zodanig dat:

  • Scholen, lokale wijkteams en andere organisaties die dicht bij kinderen, gezinnen en ouderen staan, maar ook burgers, oog hebben voor signalen van mishandeling of misbruik en weten wat zij kunnen doen;

  • Betrokkenen, zowel daders als slachtoffers, ouderen, ouders en kinderen, worden (systeemgericht) ondersteund of toegeleid naar behandeling om duurzaam herstel te realiseren;

  • (tijdelijke) opvang wordt geboden;

  • Herhaling van huiselijk geweld wordt verminderd;

  • Generatieoverdracht wordt zo veel mogelijk tegengegaan.