Verward gedrag kan de kwaliteit van leven hen die het betreft, maar ook die van hun direct omgeving, aantasten. Een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag is nodig om vroegtijdig te signaleren, adequate ondersteuning en zorg te kunnen bieden, tijdig te kunnen opschalen wanneer nodig (bijvoorbeeld naar de veiligheidsketen) en het kunnen leveren van maatwerk, wat zoveel mogelijk aansluit op de leefwereld van de persoon die verward gedrag vertoont. Alle gemeenten zijn door minister van VWS opgeroepen om een sluitende aanpak voor verwarde personen te ontwikkelen. We beschikken in Zwolle over een aanpak verwarde personen die zorgdraagt voor snelle toeleiding tot passende zorg en ondersteuning voor mensen die verward gedrag vertonen.

Criteria

We zorgen voor een s nelle toeleiding tot passende zorg en ondersteuning voor inwoners die verward gedrag vertonen zodanig dat:

  • alle personen die verward gedrag vertonen vroegtijdig in beeld komen en een persoonlijke aanpak krijgen, gericht op een grotere kwaliteit van leven van deze personen en hun omgeving;

  • tijdig op- en afgeschaald kan worden tussen sociaal domein en veiligheid, daar waar er sprake is van ernstige overlast en/of de persoon een gevaar vormt voor zichzelf en zijn directe omgeving (of hiermee dreigt).