Het gaat goed met de economie in Zwolle. Om dat zo te houden willen we op zoek naar de nieuwe potenties. Het college meent dat circulaire economie daarbij een belangrijk thema is. Hergebruik en verstandiger omgaan met onze schaarse hulpbronnen biedt nieuwe economische kansen die ook aansluiten op klimaatadaptatie, energietransitie en technologische ontwikkelingen.

De maatschappij verandert. Op economisch gebied ontstaan er nieuwe business en verdienmodellen. Klassieke economische uitgangspunten als output- en winstmaximalisatie zullen de economie voorlopig blijven domineren maar nieuwe uitgangspunten winnen snel terrein zoals betekenismaximalisatie, circulaire economie, social enterprise en waardenketens. Ook technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt brengen verandering. De time-to-market, internationalisering en netwerken van bedrijven worden steeds belangrijker. De verandering bedreigt de huidige manier van werken, maar brengt ook kansen voor de toekomst. Het is de kunst om als gemeente mee te bewegen en adaptief te zijn, zodat we ondernemers en instellingen kunnen blijven faciliteren.

In de circulaire economie gaat het om verdienmodellen die niet alleen op geld zijn gebaseerd, maar ook op waarden als energie, voeding, tijd, aandacht of zorg. Het gaat om initiatieven dichtbij huis en met een sterke sociale cohesie en zelfredzaamheid. Zwolle wil een stad zijn die hiervoor kansen biedt: qua kennis én ruimte. Voldoende ruimte voor trade cast, start-ups en social enterprises

Criteria

We faciliteren de veranderende economi e, zodanig dat:

  • Concepten als betekenismaximalisatie, circulair, social enterprise en waardeketens in Zwolle concreet betekenis krijgen

  • aan deze concepten een verdienmodel ten grondslag komt te liggen