Als gemeente zijn we op veel terreinen monopolist. Dat verplicht ons om onze inwoners en ondernemers goede dienstverlening te bieden. De keuze is daarbij niet tussen digitaal óf menselijk contact. Nee, het is én-én. Goede digitale dienstverlening – snel en gemakkelijk – is over een paar jaar de basis van onze dienstverlening en het voorkeurskanaal voor de meeste inwoners en ondernemers. Maar daarmee zullen we ons niet onderscheiden van andere gemeenten. Omdat we tot de top van de gemeenten willen behoren zullen we een goede digitale dienstverlening combineren met een warme, betrokken klantrelatie. Digitaal waar het kan, persoonlijk en betrokken waar nodig. Met zorg voor hen die zich (tijdelijk) in een kwetsbare positie bevinden. Maatwerk is daarbij ons uitgangspunt.

Veranderingen in internet- en mobiele technologie hebben de afgelopen jaren gezorgd voor een revolutie in digitale communicatie. Zwolle zet in op digitaal, en wil aandacht blijven hebben voor diegenen die (nog) niet meekunnen op de digitale snelweg. Naast digitaal bieden we onze producten en diensten op minimaal één alternatief kanaal aan. Daarbij proberen we wel een inwoner of ondernemer zoveel mogelijk te verleiden naar digitaal. De ambitie was om in 2017 te zorgen dat alle producten digitaal aan te vragen zijn; dat is niet realistisch gebleken. Nu willen we aansluiten op de agenda van VNG, KING en BZK (Agenda 2020).

De wereldwijde verstedelijking zorgt voor nieuwe opgaven en kansen. Daarnaast ontstaan er nieuwe ICT gerelateerde technologieën: Big data en Open data. Deze samen zorgen voor een energieke samenleving die zelf aan de slag gaat met actuele opgaven. Slimme technologie en slimme mensen maken de stad duurzamer, bereikbaarder, veiliger en leefbaarder. We gaan aan de slag om van Zwolle een Smart City te maken. SmartZwolle verbindt inwoners, bedrijven, onderwijs en gemeente zodat zij met informatietechnologie en data gezamenlijk maatschappelijke opgaven kunnen aanpakken. Een Smart City is slechts succesvol indien deze bijdraagt aan de opgaven van de stad. Daarom kiezen we er voor SmartZwolle expliciet voor te verbinden aan de volgende twee opgaven: de gastvrije binnenstad en de klimaat actieve stad (City Deal.) Smart City is een belangrijke ontwikkeling die bijdraagt aan de ambitie om in samenwerking met de stad meer gebruik te maken van de steeds toenemende mogelijkheden van digitalisering en data. We vertrouwen daarbij op de creativiteit in de maatschappij. Met Open data (herbruikbare openbare (overheids-)informatie) krijgen inwoners de kans hun betrokkenheid om te zetten in concrete acties. Tegelijkertijd stimuleren we nieuwe economische activiteit als we meer data open beschikbaar stellen. Zo kunnen vernieuwende digitale diensten ontstaan. Bovendien, een overheid die vertrouwt op de creativiteit in de maatschappij kan zijn eigen effectiviteit verhogen. Persoonsgegevens zijn overigens nooit Open Data. Zwolle heeft inmiddels een open data portaal waar een inwoner of ondernemer gegevens van en over de gemeente gemakkelijk en op transparante wijze kan vinden. Dat alles vraagt ook een goede beheersing van zogeheten Big Data, waarbij steeds meer (vaak real-time) data vanuit steeds meer diverse bronnen (bestanden) worden geëxploreerd ten behoeve van nieuwe beleidsinzichten.

Criteria

In 2020 kan een inwoner of ondernemer al zijn zaken met de gemeente Zwolle digitaal regelen; waar nodig ondersteunen wij hen, zodanig dat:

 • Digitaal zaken doen met de gemeente:

  • de digitale dienstverlening en -communicatie uiterlijk eind 2020 geoptimaliseerd zijn

  • de klanttevredenheid op het digitale kanaal naar 8,0 gaat

  • we het kanaal post op termijn overbodig maken

  • we voldoen aan de webrichtlijnen 2.0

  • de kwaliteit van de basisregistraties is op orde en Zwolle is aangesloten op alle onderdelen GDI

 • Smart City ontwikkelen:

  • Zwolle zich eind 2017 een Smart City mag noemen

  • de toepassingen van Big Data bijdragen aan één van de opgaven in de stad

  • er synergie en samenhang is tussen de diverse toepassingen binnen de stad en de gemeente

  • onze informatietechnologie kan omgaan met Big Data.

 • Snelle dienstverlening:

  • men nooit onnodig op ons hoeft te wachten

  • we voor minimaal 10 producten of diensten een nieuwe servicenorm instellen of de bestaande servicenorm versnellen