Beter-dan-goede-dienstverlening vraagt van ons creativiteit. De gemeente opereert steeds meer in samenwerkingen en netwerken. Daarbij moeten we wel blijven nadenken over de reikwijdte en vorm van de gemeentelijke rol. Inzicht hoe de burger dit ervaart is belangrijk. Het komende jaar investeren we in de verbetering van processen, waarbij de aandacht met name zal gaan naar de verbetering van de klantbeleving. Communicatie is maatwerk, dus in vorm en inhoud steeds op de doelgroep en situatie toegespitst. Met een gedifferentieerde aanpak zoeken we maximale aansluiting bij onze doelgroepen: online waar dat kan, via website en social media, waar nodig ook via meer traditionele media en persoonlijke communicatie.

Criteria

We gaan uit van de logica van de inwoner en ondernemer; in onze dienstverlening maken we creativiteit en oplossingsgericht denken tot speerpunt , zodanig dat:

  • we vernieuwing van dienstverlening oppakken in samenwerking met de relevante klantgroepen en partners in het proces

  • verdergaande ketensamenwerking moet leiden tot verbetering van de klantwaardering

  • we bij elke samenwerking vooraf duidelijke afspraken maken over zaken als klantcontacten, bereikbaarheid, servicenormen en de afhandeling van vragen en klachten

  • we de klantcontacten daar afhandelen waar de klant er het meest belang bij heeft